Niederl�disch    Englisch   E-mail
 
  

Algemene Voorwaarden

Het bedrijf AuditieNieuws.nl (hierna te noemen bedrijf) biedt de service personeelsadvertenties (hierna te noemen product) aan op het Internet.

Het product
Het product wordt aangeboden aan geregistreerde gebruikers. Het bedrijf draagt zorg voor het onderhoud en uitbreiding van het product, waar het bedrijf dat nodig acht.

Registratie
Om advertenties te plaatsen op het product dient men geregistreerd te zijn. De registratie dient naar waarheid en zo compleet mogelijk ingevuld te worden. Registratie is kostenloos en brengt geen verplichtingen met zich mee. Gebruikers dienen hun gegevens zelf actueel te houden.

Privacy
Het bedrijf zal gegevens die zijn opgeslagen in de database van het product respecteren en zal alle mogelijke moeite doen deze te beschermen. Tevens zullen persoonlijke gegevens onder geen beding verkocht of gegeven worden aan derden. Het is voor wederpartijen niet toegestaan gegevens van geregistreerde personen voor andere doeleinden te gebruiken dan vermeld staat in de desbetreffende advertentie.

Verplichtingen
Hoewel het bedrijf, voor zover redelijkerwijs mogelijk, alle maatregelen zal treffen om het product correct te laten functioneren, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor wat betreft de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, prestatie, overdracht, volledigheid of inhoud van de geboden informatie. Het bedrijf wijst verder uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor eventuele schade als gevolg van storingen, onvolledigheid of onjuiste overdracht in de naar de kopers en/of verkopers verzonden gegevens, alsmede voor schade als gevolg van door eventuele adverteerders en sponsors op basis van de onderhavige deelname verstrekte gegevens en/of informatie.

Misbruiken van het product
Het is niet toegestaan de systemen te gebruiken voor strafbare gedragingen. Voornamelijk worden genoemd, maar niet uitsluitend, het verspreiden van auteursrechterlijk beschermd materiaal en het zonder toestemming binnendringen van computers van het bedrijf op het Internet waarbij de gebruiker enige beveiliging doorbreekt en/of zich de toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid, hierna te noemen hacken. Wanneer het bedrijf strafbare gedragingen via het systeem bewezen acht, dan wordt de gebruiker van het systeem afgesloten, en wordt de overeenkomst ontbonden. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband hiermee is geleden op de betreffende gebruiker/misbruiker te verhalen.

Kosten
Voor actuele prijzen van advertenties en abonnementen wordt verwezen naar de website www.auditienieuws.nl. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om in individuele gevallen van deze prijzen af te wijken.

Betalingsvoorwaarden
Betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Aan het eind van een contractperiode wordt de prijs voor de volgende periode opnieuw vastgesteld. Overige aanbiedingen geschieden op aanvraag. Alle prijzen zijn exclusief btw (19%). Alle prijzen zijn onder voorbehoud.

Aansprakelijkheid bedrijf
Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de verstrekte gegevens. Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor inhoud, fouten of gebreken in de door gebruikers verstrekte informatie en geplaatste advertenties. Meer in het algemeen aanvaardt het bedrijf geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook of voor handelingen van adverteerders en gebruikers op het product. Het bedrijf kan niet aansprakelijk/verantwoordelijk worden gesteld voor de op het product geplaatste advertentie. Geplaatste advertenties vallen onder de verantwoording van de partij die de desbetreffende advertentie heeft geplaatst.

Reacties, betaling en levering
Alle reacties, sollicitaties en aanmeldingen dienen door adverteerder en sollicitant onderling te worden afgesproken. Alle bovengenoemde handelingen dienen buiten het bedrijf te geschieden. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit contacten tussen adverteerder en sollicitant en de transacties die hieruit voortvloeien.

Inhoud van het product
Het bedrijf behoudt het recht geplaatste advertenties aan te passen, te verwijderen of te verplaatsen naar een andere categorie. Alle informatie die door het bedrijf op het product en onderliggende subdomeinen zijn geplaatst zijn eigendom van het bedrijf. Met uitzondering van door wederpartijen geplaatste advertenties of afbeeldingen, hieronder vallen ook afbeelding of teksten die door middel van onrechtmatige daad zijn geplaatst.

Rechtskeuze
Op elke door het bedrijf gesloten overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

AuditieNieuws.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi en Eemland onder nummer 32091220.

[ TOP ]

 
 
 
 

©2024 NewAuditions.com